Loreana Villkor för användning och försäljning

Senast ändrad:1.09.2021

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Vänligen skicka din uppsägning till:

- S.W.B. International LLP, 32 KINBURN STREET LONDON, ENGLAND SE16 6DW, för produkter som säljs och levereras av Loreana.

- S.W.B. International LLP, 32 KINBURN STREET LONDON, ENGLAND SE16 6DW för produkter som säljs av en tredje part och levereras av Loreana.

Du kan fylla i och lämna in din deklaration elektroniskt i enlighet med de förklaringar och formulär som finns tillgängliga i vår deklarationscentral på nätet, du kan kontakta oss eller använda den här blanketten för återkallelse. Om du använder vårt returcenter online kommer vi omedelbart att skicka dig (t.ex. via e-post) en bekräftelse på att vi mottagit ett sådant återkallande.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut och att du har returnerat varorna via vårt online returcenter inom den period som definieras nedan.

För ytterligare information om övningens omfattning, innehåll och förklaringar, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Konsekvenser av uppsägning:

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar för de köpta varorna som vi har fått från dig och vi kommer att ersätta dig för kostnaden för den billigaste standardleverans som vi erbjuder. Återbetalningen ska ske utan onödigt dröjsmål och senast, med förbehåll för de situationer som anges nedan, inom fjorton dagar från den dag då vi mottar ett meddelande om att du har sagt upp avtalet. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig. Vi tar inte ut några avgifter för återbetalningen. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera varorna omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver avtalet via vårt returcenter online. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Du måste stå för de normala kostnaderna för returförsändelsen om de levererade varorna motsvarar de beställda varorna och om priset på de varor som ska returneras inte överstiger 40 euro eller om du, om varorna kostar mer än så, ännu inte har betalat vederlaget eller en avtalsenlig delbetalning vid tidpunkten för återkallelsen. I annat fall är returfrakten kostnadsfri för dig. Varor som inte kan skickas med paketpost hämtas hos dig.

Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Undantag från ångerrätten

 

 

 

Ångerrätten finns inte eller löper ut för följande avtal

- för leverans av varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har avlägsnats efter leveransen eller som på grund av sin beskaffenhet oskiljaktigt har blandats med andra varor efter leveransen;

- för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;

- för leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller som är tydligt anpassade till personliga behov.

- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;

- för tjänster, om Loreana har tillhandahållit dessa i sin helhet (t.ex. användning av Loreanas MP3-musiktjänst) och du har noterat och uttryckligen godkänt före beställningen att vi kan börja tillhandahålla tjänsten och du förlorar din ångerrätt när avtalet är fullständigt uppfyllt;

- för leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för abonnemangsavtal för leverans av sådana publikationer, och

- för leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades när försäljningsavtalet ingicks, men vars leverans inte kan ske förrän efter 30 dagar och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över.

SLUTET AV AVBOKNINGSPOLICYN

VÅR FRIVILLIGA RETURGARANTI:

Utöver dina lagstadgade rättigheter erbjuder vi dig följande frivilliga returgaranti:

Du kan returnera produkter från Loreana till Loreana inom 30 dagar efter mottagandet av varorna, förutsatt att ingen av grunderna för uteslutning gäller, att varorna är kompletta och i samma skick som när du mottog dem. Du kan inte returnera varor för vilka du inte har rätt till ångerrätt, inte ens under returgarantin. För mer information, se vår hjälpsida Om vår returpolicy. Använd vårt returcenter online för att returnera varor.

Om du returnerar varor i enlighet med denna frivilliga returgaranti återbetalar vi köpeskillingen men inte fraktkostnaderna för ditt ursprungliga köp. Du ansvarar också för transportrisken och eventuellt för returfraktkostnaderna. Denna returgaranti begränsar inte dina lagstadgade rättigheter och begränsar därför inte din rätt till avbeställning enligt ovan.

LAGSTADGADE GARANTIRÄTTIGHETER:

Utöver din 30-dagars returgaranti har köpare i Europeiska unionen garantirätt i två år från leveransdatumet för varorna och kan begära reparation eller utbyte av produkter som köpts på Loreana om de visar sig vara defekta eller inte motsvarar beskrivningen. Om varorna inte kan repareras eller ersättas inom rimlig tid eller utan svårigheter kan du begära återbetalning eller nedsättning av inköpspriset.

När det gäller begagnade varor kan garantiperioden vara kortare än två år.

För ytterligare information om villkoren, se vår returpolicy.

  

4 PRISER

Alla priser inkluderar respektive tillämplig moms.

Trots våra ansträngningar kan ett litet antal produkter i vår katalog vara felaktigt prissatta. Vi kontrollerar priserna när vi behandlar din beställning och innan vi debiterar betalningen. Om en produkt är felaktigt prissatt och det korrekta priset är högre än priset på webbplatsen kommer vi att kontakta dig innan vi skickar varorna för att fråga om du vill köpa produkten till det korrekta priset eller annullera beställningen. Om det korrekta priset för en produkt är lägre än det pris vi har angivit kommer vi att debitera det lägre beloppet och skicka produkten till dig.

5 BETALNING, ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL, DIREKTDEBITERING, KÖP PÅ KONTO

Kunden kan betala köpeskillingen via faktura (enligt villkoren i denna punkt 5), kreditkort eller autogiro.

Varje levererad produkt förblir Loreanas egendom tills full betalning har skett.

Betalning genom direktdebitering:

I händelse av en returdebitering som Kunden ansvarar för ska Loreana ta ut en schablonersättning på 3,00 euro ("returdebiteringskostnad"). Kunden kan bevisa att det inte har uppstått någon skada alls eller att skadan är betydligt lägre än schablonbeloppet.

Ovanstående bestämmelser ska gälla i tillämpliga delar för betalning av inköpspriset för varor som säljs av tredjepartsleverantörer (se avsnitt 11 och 12 i användarvillkoren).

Köp på konto:

För nya kunder finns det en högsta gräns för hur mycket de kan köpa på konto. Denna gräns gäller hela kundkontot och tar även hänsyn till eventuella utestående belopp från tidigare fakturor.

Betalning på konto är endast möjligt för konsumenter över 18 år. Leveransadressen, hemadressen och faktureringsadressen måste vara identiska och ligga i Sverige. Betalning mot faktura är inte möjlig för tjänster som överförs online (t.ex. programvara för nedladdning) och för köp av kuponger. Fakturabeloppet förfaller till betalning när fakturan tas emot. Loreana förbehåller sig rätten att i enskilda fall inte erbjuda vissa betalningsmetoder.

Vid betalning med faktura ska en engångsavgift på 1,50 euro inklusive tillämplig mervärdesskatt per leverans debiteras utöver eventuella fraktkostnader för hela försändelsen. Kunden informeras alltid separat innan avtalet ingås om huruvida denna avgift tillämpas. Denna avgift gäller inte för kunder som har sin vanliga vistelseort i Österrike.

Om fakturabeloppet inte betalas på förfallodagen av orsaker som beror på Kunden, debiterar Loreana ett schablonbelopp på 3,00 euro. Kunden kan bevisa att det inte har uppstått någon skada alls eller att skadan är betydligt mindre än schablonbeloppet.

 

6 LEVERANS

Om inget annat avtalats sker leveransen till den leveransadress som kunden uppgett. På webbplatsen hittar du information om tillgängligheten av produkter som säljs av Loreana (t.ex. på respektive produktdetaljeringssida). Vi vill påpeka att all information om tillgänglighet, avsändning eller leverans av en produkt endast är förväntad information och ungefärliga riktlinjer. De representerar inte bindande eller garanterade frakt- eller leveransdatum, såvida inte detta uttryckligen anges som ett bindande datum i fraktalternativen för respektive produkt. Om Loreana under behandlingen av din beställning upptäcker att de produkter som du beställt inte är tillgängliga, informeras du om detta separat via e-post eller genom ett meddelande i din meddelandecentral på ditt kundkonto. Köparens rättsliga anspråk kvarstår oförändrade.

Om leverans till köparen inte är möjlig på grund av att de levererade varorna inte passar genom köparens entrédörr, ytterdörr eller trapphus, eller på grund av att köparen inte kan anträffas på den leveransadress som denne uppgett, trots att leveransdatumet meddelats till köparen med rimlig varsel, ska köparen stå för kostnaderna för den misslyckade leveransen.

7 DUTY

Om du beställer produkter från Loreana för leverans utanför EU kan du bli föremål för importtullar och skatter som tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella extra avgifter för tullklarering måste betalas av dig; vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullbestämmelserna varierar mycket från land till land, så du bör kontakta din lokala tullmyndighet för mer information. Observera också att när du beställer från Loreana betraktas du som importör och måste följa alla lagar och förordningar i det land där du tar emot produkterna. Skyddet av dina uppgifter är viktigt för oss och vi vill göra våra internationella kunder medvetna om att gränsöverskridande leveranser kan öppnas och inspekteras av tullmyndigheterna. För mer information, läs vår tullinformation.

8 BESTÄLLNINGSFUNKTION MED 1 KLICK

1-klicksbeställningen är det snabbaste och enklaste sättet att beställa produkter säkert från Loreana. Om du använder en dator som är tillgänglig för allmänheten eller delas rekommenderar vi starkt att du inaktiverar 1-klicksbeställningsfunktionen när du inte är på din dator.

9 GARANTI PÅ PRODUKTER SOM SÄLJS AV LOREANA OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Utöver din 30-dagars returgaranti har köpare i Europeiska unionen garantirätt i två år från leveransdatumet för varorna och kan begära reparation eller utbyte av produkter som köpts på Loreana om de visar sig vara defekta eller inte motsvarar beskrivningen. Om varorna inte kan repareras eller ersättas inom rimlig tid eller utan svårigheter kan du kräva återbetalning eller nedsättning av inköpspriset.

Om tilläggsutförandet har skett i form av en ersättningsleverans är kunden skyldig att inom 30 dagar returnera de först levererade varorna till Loreana på Loreanas bekostnad. Återlämnande av defekta varor ska ske i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Loreana förbehåller sig rätten att kräva skadestånd i enlighet med lagstadgade villkor.

 

 

När det gäller begagnade varor kan garantiperioden vara kortare än två år.

För ytterligare information om villkoren, se våra returvillkor.

Loreana ska vara ansvarigt utan begränsning i den mån skadans orsak grundar sig på ett uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter från Loreanas sida eller från Loreanas lagliga representant eller ställföreträdare.

Loreana ska dessutom vara ansvarig för lätt försumlig överträdelse av väsentliga skyldigheter. Väsentliga skyldigheter är skyldigheter vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av avtalets syfte eller vars uppfyllande gör det möjligt att överhuvudtaget fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och vars uppfyllande du regelbundet förlitar dig på. I detta fall är Loreana dock endast ansvarig för den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Loreana ansvarar inte för lätt försumlig överträdelse av andra skyldigheter än de som anges i ovanstående meningar.

Ovanstående ansvarsbegränsningar ska inte gälla vid skada på liv, lem eller hälsa, vid fel efter det att en garanti har lämnats för produktens kvalitet och vid bedrägeri med dolda fel. Ansvaret enligt produktansvarslagen ska förbli oförändrat.

I den mån Loreanas ansvar är uteslutet eller begränsat ska detta även gälla det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdare.

10 TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Välkommen till Loreana.se.

Loreana, Loreana och/eller dess dotterbolag ("Loreana") tillhandahåller webbplatsfunktionalitet och andra produkter och tjänster när du använder webbplatsen Loreana ("webbplatsen") eller gör inköp på webbplatsen, använder Loreanas enheter, produkter eller tjänster, använder Loreanas mobilapplikationer eller använder programvara som tillhandahålls av Loreana i något av de ovannämnda sammanhangen (tillsammans "Loreana-tjänster"). Läs vår integritetspolicy, vårt meddelande om cookies och vårt meddelande om internetbaserad reklam för att förstå hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom Loreana-tjänsterna. Loreana tillhandahåller Loreana-tjänsterna på de villkor som anges på denna sida. Loreana är Loreana handelsnamn.

För den tidigare versionen av villkoren, se vår hjälpsida för tidigare versioner av juridiska meddelanden.

Användarvillkor

Försäljningsvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Läs dessa villkor noggrant innan du använder Loreana tjänster. Genom att använda Loreana tjänster godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Vi erbjuder ett brett utbud av Loreana-tjänster.

Anmälan och förfarande för att meddela Loreana om ett intrång.

1 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du använder en Loreana-tjänst eller skickar e-post, textmeddelanden eller annan kommunikation till oss från din dator eller mobila enhet kommunicerar du med oss.

elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig elektroniskt på olika sätt, bland annat via e-post, textmeddelanden, push-meddelanden i appen eller genom att publicera elektroniska meddelanden eller annan kommunikation på vår webbplats eller via andra Loreana-tjänster, till exempel Message Center. För avtalsändamål samtycker du till att alla samtycken, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi meddelar dig elektroniskt inte behöver vara skriftliga i den utsträckningen, såvida inte obligatorisk tillämplig lag kräver en annan form av kommunikation.

2 REKOMMENDATIONER OCH PERSONALISERING

Som en del av Loreana-tjänsterna rekommenderar vi funktioner, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, identifierar dina preferenser och anpassar din upplevelse av Loreana-tjänsterna.

3 UPPHOVSRÄTT OCH DATABASRÄTTIGHETER

Allt innehåll som ingår i eller tillhandahålls via en Loreana-tjänst, t.ex. text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och datasammanställningar, tillhör Loreana eller tredje part som tillhandahåller innehållet eller gör det tillgängligt på webbplatsen och skyddas av luxemburgsk och internationell upphovsrätt och databasrätt. Hela innehållet som ingår i eller görs tillgängligt via någon Loreana-tjänst är också Loreanas exklusiva egendom och skyddas av luxemburgsk och internationell upphovsrätt och databasrättslagstiftning.

Du får inte systematiskt extrahera och/eller återanvända någon del av en Loreana-tjänst utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. I synnerhet får du inte använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning för att extrahera (en eller flera gånger) väsentliga delar av en Loreana-tjänst för återanvändning utan Loreana:s uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte heller skapa och/eller publicera en egen databas som innehåller väsentliga delar av en Loreana-tjänst (t.ex. våra priser och vår produktinformation) utan Loreana:s uttryckliga skriftliga medgivande.

4 VARUMÄRKEN OCH VARUMÄRKESRÄTTIGHETER

Besök vår hjälpsida om Loreana varumärken för en icke uttömmande lista över Loreanas varumärkes- och märkningsrättigheter. Dessutom utgör Loreana:s grafik, logotyper, rubriker, knappikoner, skript och servicenamn som ingår i eller tillhandahålls via en Loreana-tjänst varumärken och varumärkesrättigheter som tillhör Loreana. Loreanas varumärkesrättigheter får inte användas i samband med någon annan produkt eller tjänst än Loreana på ett sätt som sannolikt kan orsaka förvirring bland kunderna eller på ett sätt som förringar eller misskrediterar Loreana. Alla andra varumärken och märken som inte ägs av Loreana och som förekommer i en Loreana-tjänst tillhör respektive ägare.

5 PATENT

Ett eller flera av Loreanas patent är tillämpliga på Loreana-tjänsterna och på funktioner och tjänster som är tillgängliga via Loreana-tjänsterna. Delar av Loreana-tjänsterna drivs under licens av ett eller flera patent. Gå till vår hjälpsida för att se en icke uttömmande lista över tillämpliga patent och licensierade patent från Loreana eller närstående företag.

6 LICENS OCH TILLTRÄDE

Under förutsättning att du följer dessa användarvillkor och eventuella tillämpliga användarvillkor och betalar tillämpliga avgifter, beviljar Loreana och dess innehållsleverantörer dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-sublicerbar licens för att få tillgång till och göra icke-kommersiell användning av Loreana-tjänsterna. Denna licens omfattar inte återförsäljning eller kommersiell användning av Loreana-tjänsterna eller dess innehåll, insamling och användning av produktinformation, beskrivningar eller priser, avledd användning av Loreana-tjänsterna eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation till förmån för en annan köpman eller användning av datautvinning, robotar eller liknande program för insamling och utvinning av data.

Loreana och dess licensgivare, leverantörer, utgivare, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i dessa användarvillkor eller i användarvillkoren. Ingen Loreana-tjänst eller någon del av den får reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt utnyttjas för kommersiella ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte rama in eller använda inramningstekniker för att bifoga något varumärke, logotyp eller annan äganderättsligt skyddad information (t.ex. bilder, text, sidlayout eller form) från Loreana utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Du får inte använda några metataggar eller någon annan "dold text" som använder Loreanas namn eller varumärken och handelsbeteckningar utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte missbruka Loreana-tjänsterna. Du får endast använda Loreana-tjänsterna i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag. De rättigheter som Loreana beviljat för att använda Loreana tjänster upphör om du inte följer dessa användarvillkor eller användarvillkoren.

7 DITT KONTO

Du kan behöva ett Loreana-konto för att använda vissa Loreana-tjänster, eller du kan behöva vara inloggad på ditt Loreana-konto och ha en giltig betalningsmetod kopplad till kontot. Om det uppstår problem med att debitera din valda betalningsmetod kan vi debitera någon annan giltig betalningsmetod som är kopplad till ditt Loreana-konto. Klicka på Dina betalningar för att redigera dina betalningsmetoder.

Om du använder en Loreana-tjänst är du ansvarig för att se till att ditt konto och lösenord är konfidentiellt och att begränsa åtkomsten till din dator och mobila enheter, och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, samtycker du till att ansvara för alla aktiviteter som sker via ditt konto eller lösenord. Du bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ditt lösenord hålls hemligt och säkert, och du bör omedelbart informera oss om du har anledning att oroa dig för att en tredje part har fått kännedom om ditt lösenord eller att lösenordet används, eller sannolikt kommer att användas, på ett obehörigt sätt. Du är ansvarig för att se till att den information som du lämnar till oss är korrekt och fullständig och för att meddela oss om eventuella ändringar av den information som du lämnar. Du kan se din information i avsnittet Mitt konto på webbplatsen. Läs vår hjälpsida om att skydda din integritet för att få tillgång till din personliga information.

Du får inte använda en Loreana-tjänst: (i) på ett sätt som kan störa, skada eller på annat sätt störa Loreana-tjänsten eller tillgången till den, eller (ii) i bedrägligt syfte eller i samband med brott eller olaglig verksamhet, eller (iii) för att orsaka irritation, olägenhet eller oro.

Vi förbehåller oss rätten att hålla tillbaka Loreana-tjänster från dig eller avsluta konton om ditt beteende ger oss rimlig anledning att göra det. Detta gäller särskilt om du bryter mot tillämplig lag, avtal, våra policyer eller riktlinjer, som alla finns tillgängliga på vår webbplats. Utan hinder av sådana begränsningar eller uppsägningar kommer du att fortsätta att ha tillgång till innehåll och tjänster som du tidigare har köpt.

8 RECENSIONER, KOMMENTARER, MEDDELANDEN OCH ANNAT INNEHÅLL

Besökare får publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll, skicka e-kort och annan kommunikation samt lämna förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, kränkande, hotfullt, ärekränkande, integritetskränkande, kränkande för barn/ungdomars rättigheter eller på annat sätt skadligt för andras personliga integritet, kränker, utgör ett kommunikativt angrepp på barn/ungdomar, inkräktar på barns/ungdomars personliga integritet eller på annat sätt skadar tredje part, eller är stötande, och inte består av eller innehåller programvaruvirus, politiska kampanjer, förfrågningar, kedjebrev, massutskick eller någon form av "spam". Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara en annan person eller enhet eller på annat sätt förvränga ursprunget till ett betal- eller kreditkort eller annat innehåll. Vi förbehåller oss rätten (men tar inte på oss någon skyldighet att utan tillräckligt meddelande ta bort eller redigera sådant innehåll). Om du anser att dina immateriella rättigheter har kränkts av ett objekt eller information i en Loreana-tjänst, vänligen meddela oss genom att fylla i och skicka in lämpligt anmälningsformulär.

Om du lämnar kundrecensioner, kommentarer, frågor eller svar eller annat innehåll som du skickar in för visning på Loreana webbplats (t.ex. bilder, videor eller ljud, kollektivt "innehåll"), ger du Loreana: (a) den icke-exklusiva, royaltyfria rätten att använda, reproducera, publicera, distribuera och modifiera sådant innehåll över hela världen i alla medier, inklusive rätten att ge underlicensiering till tredje part; och (b) rätten att använda det namn du skickar in i samband med sådant innehåll. Moraliska rättigheter överförs inte genom detta arrangemang.

Du kan radera ditt innehåll från offentlig visning eller, om denna funktion erbjuds, ändra dina inställningar så att endast personer som du utsett har tillgång till ditt innehåll.

Du garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till det innehåll som du har skrivit, att du vid den tidpunkt då innehållet och materialet publicerades: (i) att innehållet och materialet är korrekt, och (ii) att användningen av det innehåll och material som du tillhandahåller inte bryter mot tillämpliga villkor och policyer från Loreana och inte kommer att skada någon person eller enhet (inklusive att innehållet eller materialet inte är ärekränkande och inte äventyrar barns/ungdomars personliga integritet). Du samtycker till att hålla Loreana skadeslös mot alla krav från tredje part som riktas mot Loreana till följd av eller i samband med det innehåll eller material som du har tillhandahållit, utom i den mån ansvaret beror på Loreanas underlåtenhet att vidta rimliga åtgärder för att ta bort innehållet när Loreana har informerats om att det är olagligt (Meddelandeformulär).

9 ANSPRÅK PÅ GRUND AV IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Loreana respekterar tredje parters immateriella rättigheter. Om du anser att dina immateriella rättigheter har använts på ett sätt som ger anledning till rädsla för intrång, följ vårt förfarande för att meddela Loreana om ett intrång.

10 ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR LOREANA-PROGRAMVARA

Utöver dessa användarvillkor gäller för programvara (inklusive eventuella uppdateringar och uppgraderingar och tillhörande dokumentation) som vi från tid till annan gör tillgänglig för dig för din användning i samband med Loreana-tjänsterna ("Loreana-programvaran") de användarvillkor för programvara som finns på vår hjälpsida för Loreana-spel och användarvillkor för programvara.

11 ANDRA FÖRETAG

Andra personer än Loreana driver butiker, tillhandahåller tjänster eller säljer produktsortiment på denna webbplats. Vi tillhandahåller också länkar till webbplatser som drivs av närstående företag och vissa andra företag. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera dessa erbjudanden eller webbplatser och vi gör inga uttalanden om dessa företags eller individers erbjudanden eller innehållet på deras webbplatser. Loreana tar inget ansvar för åtgärder, produkter och innehåll från alla eller någon av dessa tredje parter. Du kommer att meddelas om en tredje part är inblandad i din transaktion och vi kan dela din information om transaktionen med den tredje parten. Du bör läsa deras integritetspolicy och andra användarvillkor noggrant.

12 LOREANAS ROLL

Loreana tillåter tredjepartsleverantörer att lista och sälja sina produkter på webbplatsen. Detta framgår på den relevanta produktsidan. Även om Loreana underlättar transaktioner på Loreanas marknadsplats är Loreana varken köpare eller säljare av dessa tredjepartsartiklar. Loreana erbjuder köpare och säljare möjlighet att förhandla och slutföra transaktioner. Det avtal som ingås när försäljningen av dessa tredjepartsartiklar avslutas är således uteslutande mellan köparen och säljaren. Loreana är inte en avtalspart och tar därför inget ansvar för avtalet. Loreana är inte heller säljarens representant. Säljaren ansvarar för försäljningen av produkterna, eventuella klagomål från köparen och alla andra frågor som uppstår i samband med avtalet mellan köparen och säljaren. Eftersom Loreana vill ge köparen en säker shoppingupplevelse erbjuder Loreana Loreana A-to-Z-garantin utöver eventuella lagstadgade eller avtalsenliga rättigheter.

13 VÅRT ANSVAR

Vi kommer alltid att sträva efter att se till att Loreana-tjänsterna är tillgängliga utan avbrott och att överföringarna är felfria. På grund av Internets natur kan detta dock inte garanteras. Dessutom kan din tillgång till Loreanas tjänster ibland avbrytas eller begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll eller införandet av nya faciliteter eller tjänster. Vi kommer att försöka begränsa frekvensen och varaktigheten av sådana tillfälliga avbrott eller begränsningar.

Loreana ska vara ansvarigt utan begränsning i den utsträckning som skadans orsak grundar sig på ett uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter från Loreanas sida eller från Loreanas lagliga representant eller ställföreträdare.

Loreana ska dessutom vara ansvarig för lätt försumlig överträdelse av väsentliga skyldigheter. Väsentliga skyldigheter är skyldigheter vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av avtalets syfte eller vars uppfyllande gör det möjligt att överhuvudtaget fullgöra avtalet på ett korrekt sätt och vars uppfyllande du regelbundet förlitar dig på. I detta fall är Loreana dock endast ansvarig för den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Loreana ansvarar inte för lätt försumlig överträdelse av andra skyldigheter än de som anges i ovanstående meningar.

Ovanstående ansvarsbegränsningar ska inte gälla vid skada på liv, lem eller hälsa, vid fel efter det att en garanti har lämnats för produktens kvalitet och vid bedrägeri med dolda fel. Ansvaret enligt produktansvarslagen ska förbli oförändrat.

I den mån Loreanas ansvar är uteslutet eller begränsat ska detta även gälla det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdare.

14 TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Luxemburgs lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) och lagvalsreglerna. Det avtalas om icke-exklusiv behörighet för domstolarna i distriktet Luxemburg City. Om du är en konsument med hemvist i EU har du också skydd av de tvingande bestämmelserna i lagstiftningen i ditt hemvistland. Du kan välja att göra anspråk i samband med dessa användarvillkor som härrör från konsumentskyddsnormer både i Luxemburg och i den EU-medlemsstat där du bor. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr/ [extern länk]. Vi föredrar att lösa dina problem i ett direkt utbyte med dig och deltar därför inte i konsumenttvister. Kontakta oss direkt om du har några frågor eller problem.

15 EXPORTKONTROLL

Du samtycker till att du inte kommer att exportera, återexportera eller överföra några produkter (inklusive programvara eller andra digitala produkter) som köpts via webbplatsen till något land, individ, företag, organisation eller enhet till vilket sådan export är begränsad eller förbjuden enligt lag. Till exempel ekonomiska sanktioner och embargon som införts av Europeiska unionen, Förenta nationerna, Förenta staternas utrikesdepartement, Förenta staternas finansdepartement, Förenta staternas handelsdepartement och andra statliga myndigheter (t.ex. embargon mot vissa länder eller ekonomiska sanktioner mot enskilda personer eller företag på grund av terrorism eller penningtvätt) förbjuder dig att föra in produkter i andra länder, även för ditt eget personliga bruk, och/eller att skicka produkter (fysiskt, per post eller digitalt via e-post eller fildelning) till vissa personer, företag, organisationer eller enheter. Dessutom samtycker du till att du inte kommer att köpa några produkter eller tjänster via webbplatsen om du själv är föremål för restriktiva åtgärder (sanktioner).

16 ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA ELLER ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN

Du omfattas av de tjänstevillkor, avtalsvillkor och användarvillkor som gäller vid den tidpunkt då du använder Loreanas tjänster. Om du är kundkontoinnehavare, och förutsatt att du inte kommer att drabbas orimligt hårt av ändringen, kan vi ändra användarvillkoren, avtalsvillkoren och användningsvillkoren, reglerna och villkoren för tjänsten, helt eller delvis, när som helst av följande skäl: Av rättsliga eller regulatoriska skäl, av säkerhetsskäl, för att vidareutveckla eller optimera befintliga funktioner i tjänsterna och lägga till ytterligare funktioner, för att ta hänsyn till tekniska framsteg och göra tekniska justeringar samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar i framtiden. Om vi gör ändringar kommer vi att ge dig ett rimligt varsel och informera dig om dina rättigheter. Du har möjlighet att avsluta ditt konto när som helst. Om någon ändring befinns vara ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, påverkas inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående ändringarna eller villkoren. Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att när som helst göra ändringar i Loreana-tjänsterna.

17 NO WAIVER

Om du bryter mot dessa användarvillkor och vi inte gör något åt det har vi fortfarande rätt att utöva våra rättigheter vid varje annat tillfälle då du bryter mot dessa användarvillkor.

18 MINDERÅRIGA

Vi erbjuder inga produkter som kan köpas av minderåriga. Våra produkter för barn får endast köpas av vuxna. Om du är under 18 år får du använda Loreanas tjänster endast om en förälder eller vårdnadshavare deltar.

19 VÅR KONTAKTINFORMATION

Den här webbplatsen (med undantag för MP3-musiktjänsten) drivs av Loreana. För särskilda användar- och försäljningsvillkor för andra erbjudanden från Loreana, t.ex. MP3 Music Service, som drivs av Loreana, se våra användarvillkor för AutoRip.

Kontaktinformation:

För Loreana:

loreana-officiell.se

S.W.B. International LLP

32 KINBURN STREET

LONDON

ENGLAND SE16 6DW

Registrerat i England

Nummer för företagslicens: OC441424

info@loreana.se

20 ANMÄLAN OCH FÖRFARANDE TILL LOREANA FÖR ANMÄLAN AV INTRÅNG.

Om du anser att din immateriella rättighet har kränkts och du uppfyller kraven för registrering av Loreanas varumärke, vänligen logga in och rapportera kränkningen via stödet för varumärkesregistrering. I annat fall kan du skicka in ditt klagomål via vårt anmälningsformulär. Med det här formuläret kan du anmäla alla typer av anspråk på immateriella rättigheter, inklusive anspråk på upphovsrätt, varumärken, design och patent.

När vi tar emot klagomålet kan vi vidta vissa åtgärder, inklusive att ta bort information eller objekt och, i förekommande fall, säga upp intrångsgörare vid upprepade intrång. Alla sådana åtgärder sker utan något erkännande av ansvar och utan att det påverkar några rättigheter, rättsmedel eller försvar, vilka alla uttryckligen förbehålls. Vi förbehåller oss särskilt rätten att hänvisa klagomålet till de parter som anklagas för överträdelsen. Du samtycker till att ersätta och hålla Loreana skadeslös från alla krav från tredje part som görs gällande mot Loreana och som uppstår till följd av eller i samband med att du lämnar in ett klagomål.

Anmärkning om poster från tredje part: Observera att tredjepartsinlägg på Loreana.se endast lagras/hostas och publiceras enbart efter tredjepartsinstansernas eget gottfinnande. Tredjepartsförsäljare kan kontaktas via sidan "Säljarinformation", som nås från varje tredjepartsförsäljares produktlista.

ASIN och ISBN-10: "ASIN" står för Loreana Standard Item (or Identification) Number och är ett 10-siffrigt identifikationsnummer. Du hittar detta på varje produktlista under "Produktinformation". "ISBN-10" står för International Standard Book Number och är ett 10-siffrigt identifikationsnummer som finns i vissa boklistor under "Produktinformation".

Viktigt att notera: Om du lämnar falsk, vilseledande eller felaktig information i ett anmälningsformulär till Loreana kan det leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Om du har några frågor bör du kontakta ett juridiskt ombud.

YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR LOREANA-PROGRAMVARAN.

Användning av Loreanas programvara. Du får använda Loreanas programvara endast för att möjliggöra användningen av en Loreana-tjänst som tillhandahålls av Loreana och endast i enlighet med användningsvillkoren, dessa användarvillkor för programvara och användarvillkoren för tjänsten. Du får inte införliva någon del av Loreana-programvaran i dina egna datorprogram eller sammanställa den i samband med dina egna datorprogram, överföra den för användning med en annan tjänst, eller sälja, hyra ut, låna ut, distribuera, underlicensiera eller på annat sätt överföra rättigheter till Loreana-programvaran eller någon del av den. Du får inte använda Loreana-programvaran för något olagligt ändamål. Vi kan när som helst sluta tillhandahålla Loreana-programvaran och säga upp dina rättigheter att använda Loreana-programvaran. Din rätt att använda Loreanas programvara upphör automatiskt och utan föregående meddelande om du inte följer dessa användarvillkor för programvara, användarvillkoren eller andra användarvillkor. Ytterligare användarvillkor för programvara från tredje part som ingår i eller distribueras med viss Loreana-programvara och som refereras i den medföljande dokumentationen kan dessutom gälla för Loreana-programvaran (eller för programvara som införlivats i Loreana-programvaran) och ska ha företräde när det gäller användningen av sådan programvara i händelse av konflikt med dessa användarvillkor. All programvara som används i en Loreana-tjänst tillhör Loreana eller dess licensgivare och skyddas av luxemburgsk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Användning av tjänster från tredje part. När du använder Loreanas programvara kan du också använda tjänster som tillhandahålls av en eller flera tredje parter, t.ex. en nätverksleverantör eller mobiltjänsteleverantör. Din användning av sådana tredjepartstjänster kan omfattas av separata regler, villkor och avgiftsskyldigheter för dessa tredjepartsleverantörer.

Ingen omvänd ingenjörskonst. Om inte annat än vad som uttryckligen tillåts enligt tillämplig tvingande lag får du inte, och du får inte begära, hjälpa eller auktorisera andra att kopiera, modifiera, göra reverse engineering, dekompilera, demontera eller på annat sätt manipulera eller skapa derivat av Loreana Software eller någon del av den.

Uppdateringar. För att hålla Loreana Software uppdaterad kan vi tillhandahålla automatiska eller manuella uppdateringar när som helst utan föregående meddelande.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa försäljningsvillkor reglerar Loreanas försäljning av produkter till dig.

Vi erbjuder ett brett utbud av Loreana-tjänster.

Läs dessa villkor noggrant innan du gör en beställning hos Loreana. Genom att göra en beställning hos Loreana godkänner du att dessa försäljningsvillkor tillämpas på din beställning.

2 INGÅENDE AV AVTALET

Din beställning utgör ett erbjudande till Loreana att ingå ett försäljningsavtal. När du gör en beställning hos Loreana skickar vi dig ett meddelande som bekräftar att vi mottagit din beställning och som innehåller detaljerna om din beställning (beställningsbekräftelse). Om du använder vissa Loreana-tjänster (t.ex. Loreanas mobilapplikationer) kan orderbekräftelsen skickas via ditt meddelandecenter i ditt kundkonto. Denna orderbekräftelse innebär inte att vi accepterar ditt erbjudande, utan är endast avsedd att informera dig om att vi har tagit emot din beställning. Ett köpeavtal har ingåtts först när vi skickar den beställda produkten till dig och bekräftar försändelsen till dig med ett andra e-postmeddelande eller ett meddelande i ditt meddelandecenter på ditt kundkonto (försändelsebekräftelse). Om din beställning skickas i mer än ett paket kan du få en separat leveransbekräftelse för varje paket. I detta fall ingås ett separat köpeavtal mellan oss med avseende på varje leveransbekräftelse för de produkter som anges i respektive leveransbekräftelse. Den avtalsslutande parten är Loreana. Utan hinder av din rätt till avbeställning enligt klausul 3 kan du avbeställa din beställning av en produkt kostnadsfritt när som helst före avsändandet av den relevanta leveransbekräftelsen.

Denna ångerrätt gäller inte för vissa produktgrupper och tjänster, inklusive digitalt innehåll eller programvara, som inte levereras på ett fysiskt medium (t.ex. på en CD eller DVD), förutsatt att nedladdningen eller användningen (beroende på vilket som inträffar först) har påbörjats.

Du samtycker till att ta emot fakturor elektroniskt. Elektroniska fakturor kommer att göras tillgängliga för dig i PDF-format i avsnittet Mitt konto på webbplatsen. Vi meddelar dig om en elektronisk faktura är tillgänglig för varje leverans i försändelsebekräftelsen. Mer information om elektroniska fakturor och instruktioner om hur du får en papperskopia av din faktura finns på våra hjälpsidor.

Observera att vi säljer alla produkter endast i hushållskvantiteter. Detta avser både antalet produkter som beställs som en del av en beställning och flera beställningar av samma produkt där de enskilda beställningarna utgör en hushållskvantitet.

3 ÅNGERRÄTT I UPP TILL 14 DAGAR, UTESLUTANDE AV ÅNGERRÄTTEN, VÅR FRIVILLIGA RETURGARANTI OCH LAGSTADGADE GARANTIRÄTTIGHETER.

AVBOKNINGSREGLER

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning (eller de sista varorna, delförsändelserna eller styckena vid ett avtal om flera varor av en enhetlig beställning eller leverans av en vara i flera delförsändelser eller delar) eller från dagen för avtalets ingående, när det gäller digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk databärare (t.ex. CD-skivor eller DVD-skivor), utan att ange något skäl.

Luxemburgs lag är tillämplig, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) och lagkonflikter. Det avtalas om icke-exklusiv behörighet för domstolarna i distriktet Luxemburg City. Detta innebär att du kan välja att göra anspråk i samband med dessa försäljningsvillkor som härrör från konsumentskyddsnormer i Luxemburg och i den EU-medlemsstat där du bor. Om du är en konsument med hemvist i EU kommer du också att omfattas av de tvingande bestämmelserna i lagstiftningen i ditt hemvistland.

11 ÄNDRINGAR AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, i våra policyer, villkor och bestämmelser, inklusive dessa försäljningsvillkor. Din beställning kommer att omfattas av de försäljningsvillkor, avtalsvillkor och allmänna villkor som gäller när du gör din beställning, såvida inte en ändring av dessa försäljningsvillkor krävs enligt lag eller myndighetsbeslut (i så fall gäller de även för beställningar som du tidigare har gjort). Om någon bestämmelse i dessa försäljningsvillkor är ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses vara avskiljbar och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser.

12 INGEN AVGIVNING

Om du bryter mot dessa försäljningsvillkor och vi inte gör något åt det har vi fortfarande rätt att utöva våra rättigheter vid varje annat tillfälle då du bryter mot dessa försäljningsvillkor.

13 MINDERÅRIGA

Vi erbjuder inte produkter som kan köpas av minderåriga. Våra produkter för barn kan endast köpas av vuxna. Om du är under 18 år får du endast använda Loreana med hjälp av en förälder eller vårdnadshavare.

14 VÅR KONTAKTINFORMATION

Vår kontaktinformation är:

För Loreana:

loreana-officiell.se

S.W.B. International LLP

32 KINBURN STREET

LONDON

ENGLAND SE16 6DW

Registrerat i England

Nummer för företagslicens: OC441424

info@loreana.se